Tradilo OÜ privaatsustingimused ja küpsiste kasutamine

 Tradilo OÜ, registrikood 10043329, aadress Tallinna mnt 73, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn (edaspidi

„Tradilo“, „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks Teie isikuandmeid. Privaatsustingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Tradilo poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Tradilo kauplust ja veebisaite. Tradilo kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Tradilol on õigus käesolevaid privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Kehtivad privaatsustingimused on alati kättesaadavad Tradilo veebilehel.

Kogutavad isikuandmed

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Tradilol on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kauba võõrandamisel ja teenuse osutamisel või teenuse kaudu teie poolt meile esitatud andmed (edaspidi koos nimetatud “Isikuandmed”):

 • isikuandmed (s.o. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-postiaadress);
 • maksetega seotud andmed;
 • andmed teile kuuluva või teile renditud mootorsõiduki kohta;
 • andmed mootorsõiduki üldise ja/või hetke seisukorra kohta;
 • andmed mootorsõiduki kasutamise kohta;
 • mootorsõiduki asukoha andmed;
 • andmed, mis on kogutud teile tugi- või klienditeenuse osutamisel (sh teie poolt tehtud päringud ja kaebused);
 • andmed, mida te olete esitanud meie poolt edastatud rahuloluküsitluses;
 • andmed teie eelistuste ja huvipakkuvate mootorsõidukite kohta;
 • andmed, mida olete esitanud sõidukitootja

Tradilo võib teie kohta andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest (nt krediidiinfo pakkujalt). Nimetatud juhul võib Tradilo ühendada sellistest allikatest kogutud andmed andmetega, mida oleme saanud otse teilt.

Isikuandmete kogumise eesmärgid

 Me kogume teie Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsustingimustes sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel:

 • teie poolt tellitud toote müümiseks või teenuse osutamiseks, sh toote või teenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks;
 • mootorsõidukile hooldusteenuste osutamiseks, sh mootorsõiduki seisukorra fikseerimiseks, mootorsõidukil esinenud probleemide või puuduste avastamiseks, uurimiseks ning kõrvaldamiseks;
 • mootorsõidukiga seotud toote, teenuse või varuosaga seonduvalt teiega ühenduse võtmiseks, mh korralisest hooldusest teavitamiseks, erakorralistel juhtudel hooldusest teavitamiseks;
 • mootorsõidukis teenuste muudatuste ja värskenduste seadistamiseks;
 • mootorsõiduki, toodete või teenuste turvalisuse hindamiseks;
 • klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamiseks;
 • uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks;
 • mootorsõidukiga või meie teenuste kasutamise kohta rahuloluküsitluste läbiviimiseks, sh sõiduki veebikeskkonna või mõne muu platvormi analüüsimiseks, statistika tegemiseks või lisateenuste täiendamiseks;
 • seadusest tuleneva mis tahes muu kohustuse järgimiseks.

Videosalvestused

Tradilo kaupluses ja sõidukite müügisalongis on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Tradilo.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 120 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmisega tagamiseks (mh teenuse osutamiseks);
 • teie nõusoleku alusel teile uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks ning rahuloluküsitluste läbiviimiseks;
 • meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • õigustatud huvi olemasolul, näiteks on meil õigustatud huvi töödelda teie Isikuandmeid pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja ja Isikuandmete edastamine.

Teie poolt teenuse saamise eesmärgil avaldatud Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tradilo, kes vastutab teie Isikuandmete töötlemise turvalisuse eest.

Me võime edastada teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks haldussüsteemide pakkujale, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, rahuloluküsitlust läbiviivale isikule, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus), aga ka meie poolt müüdavate mootorsõidukite tootjatele ja meiega seotud teistele ettevõtetele (mh sõidukite maaletoojatele). Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid teie Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Isikuandmete turvalisus

Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et teie Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest ning seda ka välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes.

Teie Isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad Isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie Isikuandmeid (mh andmeid teile kuuluva mootorsõiduki(te) kohta) kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.

Kliendi õigused isikuandmete kogumisel

Seoses teie Isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

 • taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda Isikuandmete koopiat;
 • taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
 • nõuda, et me piiraks teie kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
 • esitada kaebus oma Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;
 • võtta igal ajal tagasi meile antud nõusolek(ud) Isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada vastavasisuline avaldus meie e-posti agnes@tradilo.ee või asukoha aadressile. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest ning sellisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

Küpsiste kasutamine

Küpsiseid on kahte tüüpi

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Tradilo OÜ Google Analytics abil, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma Isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e- posti aadressil agnes@tradilo.ee.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust ka Andmekaitse Inspektsiooniga Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; telefon 627 4135; e-post info@aki.ee.

Uuendatud: 07.06.2024